අපව අමතන්න

දුරකථන: +86 18927272316 / +86 18902812553

විද්යුත් තැපෑල: janetaudio@foxmail.com / johnmai@foxmail.com

Whatsapp: +86 13542536827

Whatsapp: +86 18902812553

එකතු කරන්න: 7 එෆ්, ලිටායි බ්ල්ඩ්ජි, ලුයින්ෆන්ග් කාර්මික කලාපය, ලිෂුයි නගරය, නන්හයි දිස්ත්‍රික්කය, ෆොෂාන්, ගුවාංඩොං, චීනය

දුරකථන: +86 18927272316 / +86 18902812553

විද්යුත් තැපෑල: janetaudio@foxmail.com / johnmai@foxmail.com

Whatsapp: +86 13542536827

Whatsapp: +86 18902812553

එකතු කරන්න: 7 එෆ්, ලිටායි බ්ල්ඩ්ජි, ලුයින්ෆන්ග් කාර්මික කලාපය, ලිෂුයි නගරය, නන්හයි දිස්ත්‍රික්කය, ෆොෂාන්, ගුවාංඩොං, චීනය

ඔබේ පණිවිඩය මෙහි ලියා අප වෙත එවන්න